Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het verdrag werd in 1950 in Rome opgesteld in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dit document is juridisch bindend en superlatief aan het Nederlands Recht.

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf